Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Spectrum Multimedia & IT B.V. gevestigd te Breda aan de Gasthuisvelden 11 (locatie De Teruggave) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70775702.

Spectrum Multimedia & IT B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Spectrum Multimedia & IT B.V. vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners, deelnemers van de dagbesteding, medewerkers, relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Spectrum Multimedia & IT B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Spectrum Multimedia & IT B.V. verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van de diensten van Spectrum Multimedia & IT B.V. en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verwerken wij o.a.: uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens van u. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om u de juiste zorg en begeleiding aan te kunnen bieden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen;

– Het aanleggen van een dossier. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, persoonlijke gegevens en over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Het afhandelen van uw betalingen.

Het bewaren van uw gegevens doen wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

U heeft het recht om in te zien hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en het recht op het corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

I.v.m. uw privacy mag uw dossier alleen worden ingezien door uzelf, de medewerkers van Spectrum Multimedia & IT B.V., uw behandelaars en andere hulpverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn. Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is, mag uw zorgdossier inzien. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Spectrum Multimedia & IT B.V. verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een z.g. verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spectrum Multimedia & IT B.V. blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Spectrum Multimedia & IT B.V. plaatsvinden.

Medewerkers van Spectrum Multimedia & IT B.V. hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Een ieder van de medewerkers heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens ook altijd intrekken.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@spectrummultimedia.nl.